Ny lejelov på vej

Efter mere end 70 år med den samme lejelov, bliver den nu forenklet og mere gennemsigtig for både lejere og små og store udlejere. Samtidig sammenskrives lejeloven og boligreguleringsloven henover de næste to år til én lov.

Lejeloven vil indeholde en række nye forpligtelser for udlejeren, mens særligt de små ”amatørudlejere” kan se frem til enklere og på nogle punkter mere lempelige regler.

Hovedtrækkene i den nye lov er:

Obligatorisk ind- og fraflytningssyn
For udlejere af mere end én bolig skal der foretages ind- og fraflytningssyn og udarbejdes
tilhørende rapport. Hvis ikke kravene opfyldes, taber udlejer ethvert krav på istandsættelse ved fraflytning, uanset hvor dokumenteret kravet i øvrigt måtte være.

Normalistandsættelse ved fraflytning
Muligheden for at aftale nyistandsættelse ved fraflytning afskaffes, og der bliver i stedet indført såkaldt normalistandsættelse (nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge, maling af træ og jern, samt behandling af gulve). Formålet er at sikre, at der ikke sker unødvendig istandsættelse af lejemål der fremstår i vedvedligeholdt stand,

Forenklede vedligeholdelsesregler
Det vil udtrykkeligt fremgå af den nye lejelov, at lejernes krav på vedligeholdelse er ubetinget. Der vil gælde særlige regler afhængigt af om der er tale om uregulerede ejendomme eller ejendomme med omkostningsbestemt leje, og kravet vil ikke omfatte udlejere af småhuse med op til 6 boliger, udlejere, der kun udlejer én bolig, etc.

Forenklede regler om varsling af omkostningsbestemte lejeforhøjelser
Udlejerens administrative forpligtelser begrænses, eksempelvis ved ikke at skulle medsende regnskab for udvendig vedligeholdelseskonto og ved at indføre en pligt til at høre beboerrepræsentanterne før gennemførelse af varsling af omkostningsbestemte lejeforhøjelser.

Stærkere sanktioner ved overtrædelse af dusørreglen
Udlejeren vil kunne frakendes retten til at administrere sine udlejningsejendomme, hvis han idømmes bøde- eller fængselsstraf efter lejelovens § 6 om dusør, og samtidig ikke har efterlevet én eller flere endelige huslejenævnskendelser inden for en periode på 2 år.

Billigere adgang til forhåndsgodkendelse af huslejen for udlejere af enkelte ejerlejligheder
I den nye lejelov vil gebyret for forhåndsgodkendelse af lejen i huslejenævnet for en ejer af en enkelt ejerlejlighed eller en andelshavers udlejning af sin bolig formindskes til kr. 500 mod kr. 3.500 i dag.

Nettoprisindeksregulering af lejen
I den nye lejelov afskaffes muligheden for efter aftale at regulere lejen med bestemte beløb til bestemte tidspunkter, trappeleje.
I regulerede ejendomme, kan udlejer i stedet beslutte, at lejen i en periode på 2 år årligt reguleres efter nettoprisindekset i stedet for efter reglerne om omkostningsbestemt husleje.
I uregulerede ejendomme skal udlejer og lejer i stedet kunne aftale, at lejen reguleres efter nettoprisindekset. Den indeksregulerede leje vil fortsat være omfattet af reglerne om det lejedes værdi.

Ubetinget adgang for udlejere af ejer- eller andelsbolig til at opsige lejer, hvis udlejer selv skal benytte boligen
Opsigelsesreglerne ændres, således at udlejere af en ejer- eller andelsbolig får en ubetinget ret til at opsige lejeren med 1 års varsel, når ejeren eller andelshaveren selv ønsker at bebo boligen.

Posted in Jura