our_employees

Sagsoprettelse

Ved enhver henvendelse til Carlsen Advokater undersøges det, hvorvidt der foreligger inhabilitet eller interessekonflikt. Konstateres dette, henviser vi gerne til anden kyndig bistand.

Carlsen Advokater er som advokatvirksomhed omfattet af hvidvasklovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Dette bevirker, at vi skal indhente og opbevare identitetsoplysninger på alle vore klienter.

Når sagen oprettes, indhenter vi oplysninger om klientens navn, adresse og CPR-nr. ved at klienten fremsender kopi af enten pas eller kørekort.
Er der tale om en virksomhed eller et selskab oplyses CVR-nr. og ovennævnte identitetsoplysninger indhentes for ejere og ansvarlige deltagere.
Disse personoplysninger opbevares aflåst på kontorets adresse i Silkeborg.

Desuden indhentes samtykke til behandling af persondata i forbindelse med sagens oprettelse.

Carlsen Advokater opbevarer sagens akter i 5 år efter klientforholdets ophør, såfremt sagen er omfattet af loven om hvidvask, hvorefter de destrueres. Sager, som ikke er omfattet af loven om hvidvask, destrueres efter 2 år.

Behandling af persondata og samtykke

Til brug for vores sagsbehandling, arkiverer og journaliserer vi elektroniske og fysiske sagsakter, herunder personoplysninger og personfølsomme oplysninger (CPR-nr, hvis det er nødvendigt for sagens behandling).

Vi har brug for oplysningerne til at kunne varetage sagen ordentligt.
Klientens samtykke til behandling af persondata kan til envher tid trækkes tilbage, ligesom klienten til enhver tid har krav på at få oplyst, hvilke oplysninger vi har på klienten.

Læs vores politik for behandling af personoplysninger her.

Klientmidler

Alle midler, som betroes Carlsen Advokater, forvaltes i henhold til de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Midlerne indsættes og forrentes hos vores bankforbindelse (Handelsbanken).

Sagsbehandling

Carlsen Advokater yder bistand i overensstemmelse med de gældende regler for advokaters arbejde.

Hos Carlsen Advokater bestræber vi os på, at klienten altid møder det samme ansigt. Advokaten og klienten aftaler løbende arbejdets omfang og udførelse, herunder inddragelse af anden sagkyndig bistand.

Priser

Carlsen Advokater fastsætter honoraret i forhold til arbejdets omfang, opnåede resultater, eventuelt tidspres mv.

Private klienter modtager altid forlods et overslag eller efter omstændighederne en redegørelse for, hvorledes salæret beregnes. Vi anmoder ofte om at der indbetales depositum til dækning dækning af diverse udlæg samt til sikkerhed for diverse omkostninger.

Alle sager afregnes a conto mindst hver tredje måned.

Kontakt os for oplysning om vejledende salærer.

Fortrolighed og insiderhandel

Carlsen Advokater behandler alle oplysninger modtaget af og om klienten fortroligt. Tavshedspligten gælder ubegrænset.

Hos Carlsen Advokater er alle medarbejdere i overensstemmelse med Værdipapirhandelsloven underlagt regler om behandling af intern viden samt handel med børsnoterede værdipapirer.

Klageadgang

I tilfælde af at vores bistand ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi til dialog! Gennem en nærmere drøftelse er det oftest muligt at finde en god løsning. Ønsker klienten fortsat at viderebringe en klage over sagsbehandling eller honorar, skal det gøres til Advokatnævnet.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og Carlsen Advokater er underlagt dansk ret og kan alene indbringes for danske domstole.